Διάφορα

Attica Bank: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τροποποίηση εκπροσώπησης – Ανασύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022, σε συνέχεια του από 23-03-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Αιμίλιο Γιαννόπουλο και Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, σε συνέχεια της παραίτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Βενετίας Κουσία, Σωτηρίου Καρκαλάκου και Κωνσταντίνου Τσαγκαρόπουλου, ενώ περαιτέρω εξέλεξε και τον κ. Patrick Horend, ως μέλος Δ.Σ. προς συμπλήρωση της 11μελους συνθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που όρισε η Γενική Συνέλευση της 02-09-2020.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 σε συνδυασμό με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 07-07-2021 των μετόχων αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ., και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.

Η ως άνω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως και 01-09-2023, θα ανακοινωθεί δε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον νόμο και στο καταστατικό της Τράπεζας.
Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
3. Μιχαήλ Ανδρεάδης του Θεοχάρη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Ειρήνη Μαραγκουδάκη του Ιωάννη, Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Αλέξιος Πελέκης του Διονυσίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάρκος Κούτης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Patrick Horend του Dieter, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Γρηγόριος Ζαριφόπουλος του Διονυσίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. ορίστηκαν εκ νέου οι αρμοδιότητες και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εντεταλμένη Εκτελεστική Σύμβουλος κ. Μαραγκουδάκη θα ασκήσει τα καθήκοντα της από την 01-04-2022.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών στο Δ.Σ., αποφάσισε τα εξής:
1. Τον ορισμό του κ. Αιμιλίου Γιαννόπουλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., σε προσωρινή αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. της κ. Χαρίκλειας Βαρδακάρη.
Μετά τον ανωτέρω ορισμό η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία βάσει της από 07-07-2021 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί τετραμελή μεικτή Επιτροπή με μέλη Δ.Σ. και τρίτα πρόσωπα, αποτελούμενη από δύο (2) τρίτα πρόσωπα – μη μέλη του Δ.Σ., ανεξάρτητα από την Τράπεζα κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 που να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άνω άρθρου, έχει ως ακολούθως:
i) Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο -μη μέλος Δ.Σ., ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,
ii) Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, τρίτο πρόσωπο μη μέλος Δ.Σ. ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και μέλος της Επιτροπής με τα προσόντα άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
iii) Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
iv) Αβραάμ Μωυσής, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η νέα σύνθεση θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, η οποία και θα αποφασίσει τον ορισμό των ιδίων ή την εκλογή άλλων μελών.
Η Επιτροπή με την άνω σύνθεση ανασυγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, και Πρόεδρος της ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης.
2. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, με Πρόεδρο αυτής τον κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και μέλη αυτής την κ. Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αβραάμ Μωυσή, Αλέξιο Πελέκη και Μάρκο Κούτη.
3. Την ανασύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών, με Πρόεδρο τον κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέλη αυτής τους κ.κ. Ιωάννη Ζωγραφάκη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., Αβραάμ Μωυσή, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και εκπρόσωπο του ΤΧΣ, και Patrick Horend, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Βιογραφικά των νέων μελών του Δ.Σ.

Ο Γρηγόρης Ζαριφόπουλος είναι τέως Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπεύθυνος για την ψηφιακή στρατηγική και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην ψηφιακή τεχνολογία.
Πριν ενταχθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση, ο κ. Ζαριφόπουλος διετέλεσε Περιφερειακός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης της Google, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Google για την Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Μάλτα. Πριν την Google, o κ. Ζαριφόπουλος κατείχε τη

θέση του Γενικού Διευθυντή στην εταιρεία Gap για την Ελλάδα, Κύπρο και τις Βαλκανικές χώρες. Έχει επίσης εργαστεί στην ΙΚΕΑ Ελλάδας, στην συμβουλευτική εταιρεία McKinsey & Company στο Λονδίνο και στην Αθήνα και στην Seagate Technology, κατασκευάστρια εταιρεία δίσκων υπολογιστών (disk drive) στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος εταιρειών για θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Ο κ. Ζαριφόπουλος κατέχει πτυχίο Bachelor of Engineering στη Μηχανολογία από το Imperial College-University of London, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στη Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Stanford και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Kellogg School of Management-Northwestern University. Ομιλεί Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Ο Ιωάννης Ζωγραφάκης είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου από τον Σεπτέμβριο του 2013. Είναι Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος από τον Φεβρουάριο 2019 και από τον Μάιο του 2020 είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Επίσης ,είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας από τον Νοέμβριο 2019, μέλος της επιτροπής ελέγχου και μέλος της επιτροπής τεχνολογίας. Από τον Σεπτέμβριο 2013 μέχρι τον Μάρτιο 2021 διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου.
Ο Ιωάννης Ζωγραφάκης έχει μεγάλη διεθνή πείρα στον τραπεζικό τομέα ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1990 στη Citibank στην Ελλάδα ως Management Associate για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Το 1996 πήγε στην Αμερική ως Director of Finance της CitiMortgage και το 1997 έγινε Οικονομικός Διευθυντής του Citigroup Consumer Finance αναλαμβάνοντας εν συνεχεία τη θέση του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή (CFO) για το Consumer Assets Division της Αμερικής. Από το 1998 μέχρι και το 2004 εργάστηκε στο Student Loan Corporation, θυγατρική της Citigroup. Το 2005 επέστρεψε στην Ευρώπη ως Επικεφαλής Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης για την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της Citibank, καθώς και Επικεφαλής της Λιανικής Τραπεζικής Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2006 ανάλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Λιανικής Τραπεζικής στη Citibank Ελλάδος όπου παρέμεινε μέχρι το 2011. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: του Student Loan Corporation στην Αμερική, της Τειρεσίας ΑΕ στην Ελλάδα, του Diners Club Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζαs. Ο κος Ζωγραφάκης σπούδασε πολιτικός μηχανικός (BSc) στο Imperial College Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Carnegie Mellon University στην Αμερική.

Ο Αιμίλιος Γιαννόπουλος έχει διατελέσει Διευθυντικό Στέλεχος της PwC Λονδίνου για 13 χρόνια και της PwC Αθήνας για 26 χρόνια και διαθέτει πολυετή και πλούσια εμπειρία σε Διευθυντικές θέσεις ευθύνης του χρηματοοικονομικού τομέα.
Στο πλαίσιο της θητείας του στην PwC Ελλάδος από το 1994 έως το 2021 υπήρξε: Επικεφαλής Ελεγκτικού τμήματος, ιδρυτής και επικεφαλής του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με εξαγορές, συγχωνεύσεις και χρηματοδοτήσεις (Deals Advisory), ιδρυτής και επικεφαλής της ειδικής μονάδας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων (NPL Advisory) καθώς και επικεφαλής Πελατών και Αγορών για την εταιρία.
Παράλληλα, είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων αλλά και μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών όπως οι Quest Holdings, PQH (ενιαίος εκκαθαριστής των 17 Πτωχευμένων Ελληνικών τραπεζών), Fresh-Life UG, Campion School και St Catherine’s School.
Ο κ. Γιαννόπουλος είναι γεννημένος στο Λονδίνο όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του, είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Αγγλίας και Ουαλίας FCA, ICAEW καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Λέσχης Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων.

Σημαντική είναι επίσης η εθελοντική του δράση καθώς παρείχε υποστήριξη και συμβουλές προς νεοφυείς εταιρείες (Start ups) σχετικά με τον οικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό τους μέσω του Corporate Responsibility προγράμματος της PwC.

Ο κ. Horend διαθέτει πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση, διαπραγμάτευση και υλοποίηση επενδύσεων σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, εστιάζοντας σε πιστώσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στον έλεγχο επενδύσεων, στο προβληματικό χρέος, στην ανάλυση πιστωτικού κινδύνου, στο ενδιάμεσο χρέος, RMBS, MSR, CLOs, ABS, καθώς και σε εναλλακτικές επενδύσεις, LBOs, επενδύσεις υποδομής, χρηματοδότηση έργων, διάρθρωση δανείων, fund of fund Investment και επενδυτικό due diligence.
Η καριέρα του κ. Horend ξεκίνησε από την GE Capital. Εργάστηκε για 9,5 χρόνια στο Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi Investment Council, ως υπεύθυνος για την επενδυτική επιμέλεια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ενώ έχει διατελέσει επικεφαλής των επενδύσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παγκοσμίως στην ομάδα Global Special Situations. Παράλληλα, υπήρξε υπεύθυνος για επενδύσεις σε πολλές ελληνικές ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών καθώς και σε μια ελληνική τιτλοποίηση ΜΕΔ.
Ο κ. Horend κατέχει τίτλο MBA από το ESCP-EAP European School of Management καθώς και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Vordiplom του Humboldt University.

The post Attica Bank: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου appeared first on Enimerosi24.

Πηγή