Οκονομία

Πιθανός δεύτερος γύρος για αναδιάρθρωση με ευθύνη καλλιεργητών

Λύση «μαζί και μόνος»  στην Αναδιάρθρωση,  κοντά στο να ανοίξει το  μέτρο με 60 εκατ. ευρώ  για φυσικά πρόσωπα

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της Agrenda, σε αυτόν τον δεύτερο γύρο οι αρχές επεξεργάζονται ένα σχέδιο πρόσκλησης ύψους 60 εκατ. ευρώ, στο οποίο δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα, µέλη συλλογικών σχηµάτων, τα οποία θα έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη του φακέλου και την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. Φυσικά, ο δικαιούχος θα έχει τη δέσµευση να διανέµει την παραγωγή του µέσω του συλλογικού σχήµατος µε συµβόλαια. Υπενθυµίζεται πως στην 1η πρόσκληση (λήγει στις 22 Ιανουαρίου), όλη η διαδικασία είναι ευθύνη των οµάδων και των συνεταιρισµών, κάτι που οδήγησε σε µία γραφειοκρατία που λίγοι είναι σε θέση να αναλάβουν και αποθάρρυνε την ένταξη στο πρόγραµµα. «Είναι ένα σύνθετο πρόγραµµα, που προϋποθέτει το συντονισµό πολλών ανθρώπων κι εκεί διαπιστώνεται µια µεγάλη αδυναµία στην πλειονότητα των διοικήσεων των συλλογικών σχηµάτων, οι οποίες δείχνουν µια δυσανεξία ως προς το να εµπλακούν στη διαδικασία εφαρµογής της αναδιάρθρωσης αν και αρχικώς εµφανίζονταν έτοιµες να συµµετάσχουν», είπε στην Agrenda, πηγή, που εµπλέκεται µε το αντικείµενο.

Τα υπόλοιπα 80 εκατ. ευρώ αναµένεται να διατεθούν σε µία ακόµη προκήρυξη που θα αφορά τα άλλα καθεστώτα Αγροδιατροφής του Ταµείου Ανάκαµψης µε επικρατέστερο τον «Εκσυγχρονισµό στον Πρωτογενή Τοµέα» ή ακόµη και αυτό της Μεταποίησης. Μένει να φανεί αν και εκεί θα υπάρξουν σχετικές αλλαγές ως προς τους δικαιούχους. Σηµειώνεται εδώ πως εφόσον δεν απορροφηθούν τα κονδύλια από το καθεστώς της Αγροδιατροφής, τότε θα µεταφερθούν σε άλλα καθεστώτα του Ταµείου Ανάκαµψης που δεν έχουν σχέση µε τον αγροτικό τοµέα.

Η Αναδιάρθρωση καλλιεργειών καλύπτει µέρος του κόστους εκρίζωσης (κατά µέσο όρο το 50%) και αναφύτευσης νέων ποικιλιών δενδρώδων καλλιεργειών (εξαιρούνται ελιά και οινάµπελα).

Τα κόστη ανά στρέµµα που καλύπτονται ως ένα βαθµό έχουν ως εξής:

Πυρηνόκαρπα: Σύνολο εγκατάστασης:1.859,08- 2.437,02 ευρώ, εκρίζωσης 358,76 – 641,41 ευρώ.
Μηλοειδή: Κόστος εγκατάστασης 2.230,19 – 3.323,06 ευρώ, εκρίζωσης 312,22 – 618,89 ευρώ.
Ακτινίδια: Κόστος εγκατάστασης 3.579,94 – 3.903,80 ευρώ, εκρίζωσης 468,14 – 604,99 ευρώ.
Εσπεριδοειδή: Κόστος εγκατάστασης 834,87 – 935,13 ευρώ, εκρίζωσης 335,90 – 427,56 ευρώ.
Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα: Κόστος εγκατάστασης 3.567,07 – 4.382,02 ευρώ το στρέµµα, 263,05 – 361,70 ευρώ το στρέµµα.

Το στραβό αρμένισμα φαινόταν από νωρίς

Τα µηνύµατα, πάντως, για το… στραβό αρµένισµα του προγράµµατος είχαν έρθει από αρκετά νωρίς. Ήδη από τις αρχές ∆εκεµβρίου, ο Γιάννης Βαΐδης, γεωπόνος και διαχειριστής της εταιρείας συµβούλων Certerra, µε επιστολή του στο υπουργείο είχε χτυπήσει δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου, µε βάση τις οχλήσεις και τις ενστάσεις που δεχόταν από συνεργαζόµενους συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών, της Πέλλας και της Ηµαθίας. Σύµφωνα µε τη σχετική επιστολή, που έχει εξασφαλίσει η Agrenda, ορισµένα κρίσιµα σηµεία που δρουν ανασχετικά είναι: 

Υπάρχουν περιπτώσεις σχηµάτων υπέρ-πυκνων φυτειών καλλιεργειών, που ο αριθµός των δένδρων υπερβαίνει τα µέγιστα όρια των πινάκων. Για παράδειγµα: α) στα µήλα ο αριθµός των δένδρων µπορεί να φτάσει τα 450-600 δένδρα ανά στρέµµα, σε υπέρπυκνες φυτεύσεις, δηλαδή σε αποστάσεις φύτευσης 0,5µ Χ 3,5µ και β) στα κεράσια ο αριθµός των δένδρων µπορεί να φτάσει τα 250-300 δένδρα ανά στρέµµα, σε υπέρπυκνες φυτεύσεις δηλαδή σε αποστάσεις φύτευσης 1µ Χ 3,5µ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είναι επιλέξιµο το έργο, αλλά µε περιορισµό του κόστους στα µέγιστα όρια που θέτουν οι πίνακες. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ το αγροτεµάχιο είχε δηλωθεί στην ΕΑΕ 2021 ως δενδρώδη καλλιέργεια (σ.σ. δηλαδή επιλέξιµο βάση ΕΑΕ αναφοράς και θεσµικού πλαισίου), την επόµενη χρονιά εκριζώθηκε και στην ΕΑΕ 2022 δηλώθηκε ως α) αγρανάπαυση ή β) µονοετή καλλιέργεια ή γ) ως νεαρά δένδρα (ελεύθερα-κύπελο). Σε αυτή την περίπτωση, θα µπορούσε να είναι επιλέξιµα τα αγροτεµάχια των περιπτώσεων α) και β) για αναδιάρθρωση (εξαιρουµένων βέβαια των δαπανών εκρίζωσης), ενώ για τα αγροτεµάχια της περίπτωσης γ) θα έπρεπε να είναι επιλέξιµα για αναδιάρθρωση σε γραµµική φύτευση (δηλαδή εκρίζωση της υφιστάµενης ελεύθερης φύτευσης και φύτευση γραµµικής πυκνής φύτευσης). 

∆ιεύρυνση των όρων για αγορά γης µέσω Σχεδίων ζητά το ΓΕΩΤΕΕ 

Να είναι επιλέξιµη η αγορά οποιουδήποτε αγροτεµαχίου (όµορο ή µη) από τους νέους αγρότες, ζητά στις προτάσεις του για τα Σχέδια Βελτίωσης το Παράρτηµα ∆υτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ. Συγκεκριµένα, στη σχετική επιστολή που απέστειλε στο ΥΠΑΑΤ προτείνει τη διεύρυνση της επιλεξιµότητας σχετικά µε την αγορά γης µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

Σε αγροτεµάχιο που ήδη κατέχεται από τον αιτούνται κατά ένα ποσοστό του µε εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, να είναι επιλέξιµη η αγορά όλων των υπόλοιπων µεριδίων, ώστε να αποκτηθεί ο αγρός κατά πλήρη κυριότητα.
Σε νέους αγρότες που δεν κατέχουν γη, να είναι επιλέξιµη η αγορά οποιουδήποτε αγροτεµαχίου, πλήρη κυριότητα.
Σε περιπτώσεις αγρών που χωρίζονται από αγροτικό δρόµο, να θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο του όµορου τεµαχίου.

 

https://www.agronews.gr/

Πιθανός δεύτερος γύρος για αναδιάρθρωση με ευθύνη καλλιεργητών added by admin on 25 Ιανουαρίου, 2023
View all posts by admin →

Πηγή