Οκονομία

Έρευνα για τη διάπραξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Από το Τμήμα Φυτοϋγειονομικού και Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας γνωστοποιείται ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει έρευνα σχετικά με τη διάπραξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει ενιαίο ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη. Το ερωτηματολόγιο μπορούν να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν γεωργοί/αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή διανομή, μεταποίηση ή χονδρική πώληση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν απευθείας, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023.

Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου είναι:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs

Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα με επιλογή γλώσσας «ελληνικά» στο αντίστοιχο πεδίο «languages».

Θα ήταν πολύ χρήσιμο (πρωτίστως για τη χώρα μας αλλά και για την ΕΕ), η όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε να αποτυπωθεί καλύτερα η κατάσταση που βιώνουν οι εμπλεκόμενοι στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα σε θέματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σε επίπεδο στατιστικής αναφοράς.

Η σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/14219-erothmatologio-200123

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στους γεωπόνους του τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Δώμου Χριστίνα τμηματάρχη του τμήματος (τηλ.2467350 353), και Σερεμετίδη Αντώνιο (τηλ.2467350 377).

Έρευνα για τη διάπραξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. added by admin on 31 Ιανουαρίου, 2023
View all posts by admin →

Πηγή